Vedtægter

Vedtægter for Lunderskov & Omegns Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening

 

§ 1

Navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er Lunderskov & Omegns skytte,- gymnastik og idrætsforening. I daglig tale LSG&I  -  Og bruger initialerne LSG&I.

Stk. 2

Foreningen blev oprettet d. 16. Juni 1891 med hjemsted i Lunderskov Kommune.  Fra d. 1. Januar 2007 ( kommunalreformen )  blev Lunderskov kommune fusioneret med Kolding Kommune under sidstnævntes navn.

 

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er ved gymnastik, idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer

Stk. 1

Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland ( Danske Gymnastik & Idrætsforeninger ).

 

§ 4

Medlemskreds

Stk. 1

Som medlem kan optages alle personer, der vedkender sig foreningens vedtægter.

 

§ 5

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst  2 ugers varsel ved  bekendtgørelse i dagspressen.

Stk.3

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt , være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer  over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Forelæggelse  og godkendelse af årsregnskab ved kasseren.

4.    Indkomne forslag.

5.    Valg af:

Ø  Bestyrelsesmedlemmer

Ø  Bestyrelsessuppleant(er)

Ø  Revisor

Ø  Revisorsuppleant(er)

6.    Eventuelt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk.7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves, til ændring af og tilføjelser til vedtægterne, at ⅔  af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller  

ind kaldes med angivelse af dagsorden,  inden en måned, når mindst  ¼  stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret krav herom.

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 5 medlemmer ( er der flere, skal der dog altid være et ulige antal, formanden medregnet).

Medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ( genvalg kan finde sted ).

Stk. 2

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger selv formand, evt. næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4.

Bestyrelsen er  beslutningsdygtig når formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Stk. 5.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger / beslutninger.

Stk. 7

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

 

 

 

 

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Regnskabsåret  er  fra  1. januar -31.December.

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres for bestyrelsen senest  8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelses medlemmer.

 

§ 9

 Hæftelse

Stk. 1

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue iflg. status. Stk.2

Medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ( ud over kontingentet ) og har derfor heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

 

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst  ⅔  af de afgivne,  gyldige stemmer er for forslaget.

 

§ 11

Opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening, kan kun ske med  ⅔  flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Eventuelt overskud/formue/materialer går ved opløsning af foreningen, efter bestyrelsens vurdering,  til nært beslægtede idrætslig aktiviteter.

Generalforsamling sæson 2021/2022

Referat fra generalforsamling i LSG & I den 20. april 2022


Deltagere: Mette Bolvig Pedersen, Winnie Quvang Christensen, Susan Juul, Karina Elkjær, Morten Mikkelsen, Britta Theet Hansen & Inger 

 

Referent: Winnie Quvang Christensen

 

Dagsorden

 

Mette starter med at præsentere sig selv og andre medlemmer i bestyrelsen


Britta og Inger præsenterer sig selv som værende stavgangtrænere.1. Valg af dirigent og referent:


Mette valgt som dirigent

Winnie valgt som referent


2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse:

Mette fortæller hvordan sidste generalforsamling var skubbet pga. corona.

Der har været nedlukninger

Mange trænere stopper efter sæson 21/22, nogen er hoppet fra undervejs, Winnie har været på til at overtage

Opvisning efter 3år uden, der var helt klart bedre fokus på egne gymnaster uden gæsteoptrædener.

Der var opdeling af forældre/barn til 2 hold

Der har været ca. 200 medlemmer 


Snak omkring generalforsamlingen generelt og opmødning af folk

3. Foreningens fremtid

Kommunikation skal være bedre – blandt andet til skolen/kommunen


Udvidelse af hallen – LSGI vil rykke til hallen, hvis der bliver udbygget med springgrav og extra redskabsrum. Vi vil ikke rykke ned med gymnastikholdene så længe hallen er for stor.


Nye hold til sæson 22/23 er konstitueret med nye trænere


Jan Schjerning er en god kontakt i og med at han sidder i byrådet og har halbestyrelsen


Jumping Fitness bliver en del af foreningen med 2 nye hold. – Mangler rum til dette endnu, kommer efter Mette har været til møde omkring lokalebrug til næste sæson.


Yoga kommer måske som aftenhold – afventer svar fra Ingelise Haahr


Der kan forekomme udgifter til køb af nye redskaber hvis foreningen rykker ned i hallen.


Mulige køb af nye airtracks til billige penge


Events kan komme på tale – fx yoga, familietræning/-yoga – kan være godt til dem som ikke vil binde sig – kan skabe fællesskab og skabe blik på foreningen, muligvis en extra mindre indkomst. – Cirkus med spring


Mette har haft kontakt til byens andre foreninger for at prøve at skabe en fælles aktivitetsdag. Dette blev dog aldrig til noget.4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Winnie fremlægger budgettet for 2021


5. Fremlæggelse af budget for 2022

- Mulig køb af nye redskaber, pris ikke fast endnu.

- Pris af lokaler 

- Pris skal forhøres på kursus til gymnastik

- Måske forhøre Jan omkring lavere pris af leje af hallen, når floorball kun bruger halvdelen


6. Valg af bestyrelse:


           Formand: Mette Bolvig (genopstiller)

           Bestyrelsesmedlem: Ingelise Haahr (genopstiller ikke)

           Bestyrelsesmedlem: Tina Lyngsø (genopstiller ikke)

           Kasserer og bestyrelsesmedlem: Winnie Christensen (genopstiller)

           Revisor: Lucia Thomsen (genopstiller)


Mette fortæller omkring det at sidde i bestyrelsen – mødes ca 6 gange om året, har kommunikation gennem facebookchat – bestyrelsesmedlemmer har en kontakt til holdene, planlægger opvisning og opstilling/oprydning hertil – Lave reklamer – fordeling af opgaver – fordeling af ansvarsområder – samarbejde


Mette er bekymret for det at (næsten) alle medlemmer af bestyrelsen skulle på valg samtidig

Morten foreslår at de nye medlemmer går ind som stedfortrædere for Tina og Ingelise for kun 1 år og derfor kan genopstille til valg til en 2-årig periode til næste generalforsamling i 2023.


Karina og Morten er interesseret i at stille som stedfortrædere for Tina og Ingelise for kun 1 år.


Derfor er Susan, Morten og Karina på valg i 2023.


Lucia fortsætter som revisor, Kirsten som revisor suppleant skal lige kontaktes om at forblive dette.


Ny bestyrelse er derved:

Formand Mette Bolvig – Genvalgt

Kasserer Winnie Christensen – Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Susan Juul

Ny bestyrelsesmedlem Karina Elkjær – for 1år

Ny bestyrelsesmedlem Morten Mikkelsen – for 1år


7. Eventuelt

Der skal undersøges i forhold til medlemstilskud til stavgangMette takker af for en god generalforsamling.