Vedtægter

Vedtægter for Lunderskov & Omegns Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening

 

§ 1

Navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er Lunderskov & Omegns skytte,- gymnastik og idrætsforening. I daglig tale LSG&I  -  Og bruger initialerne LSG&I.

Stk. 2

Foreningen blev oprettet d. 16. Juni 1891 med hjemsted i Lunderskov Kommune.  Fra d. 1.Januar 2007 ( kommunalreformen )  blev Lunderskov kommune fusioneret med Kolding Kommune under sidstnævntes navn.

 

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er ved gymnastik, idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer

Stk. 1

Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland ( Danske Gymnastik & Idrætsforeninger ).

 

§ 4

Medlemskreds

Stk. 1

Som medlem kan optages alle personer, der vedkender sig foreningens vedtægter.

 

§ 5

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst  2 ugers varsel ved  bekendtgørelse i dagspressen.

Stk.3

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt , være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer  over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Forelæggelse  og godkendelse af årsregnskab ved kasseren.

4.    Indkomne forslag.

5.    Valg af:

Ø  Bestyrelsesmedlemmer

Ø  Bestyrelsessuppleant(er)

Ø  Revisor

Ø  Revisorsuppleant(er)

6.    Eventuelt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk.7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves, til ændring af og tilføjelser til vedtægterne, at ⅔  af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller  

ind kaldes med angivelse af dagsorden,  inden en måned, når mindst  ¼  stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret krav herom.

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 5 medlemmer ( er der flere, skal der dog altid være et ulige antal, formanden medregnet).

Medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ( genvalg kan finde sted ).

Stk. 2

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger selv formand, evt. næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4.

Bestyrelsen er  beslutningsdygtig når formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Stk. 5.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger / beslutninger.

Stk. 7

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

 

 

 

 

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Regnskabsåret  er  fra  1. januar -31.December.

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres for bestyrelsen senest  8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelses medlemmer.

 

§ 9

 Hæftelse

Stk. 1

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue iflg. status. Stk.2

Medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ( ud over kontingentet ) og har derfor heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

 

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst  ⅔  af de afgivne,  gyldige stemmer er for forslaget.

 

§ 11

Opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening, kan kun ske med  ⅔  flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Eventuelt overskud/formue/materialer går ved opløsning af foreningen, efter bestyrelsens vurdering,  til nært beslægtede idrætslig aktiviteter.

Generalforsamling sæson 2019/2020

Referat fra generalforsamling i LSG & I den 25. juni 2020

 

Deltagere: Hanne Mikkelsen, Vivian Lundin Nielsen, Susan Juul, Ingelise Haahr, Lisa Thaarup, Morten Thaarup, Tina Kleszes Dalgas Lyngsø, Marthe Straarup Thagaard.

 

Referent: Marthe Straarup Thagaard

 

Dagsorden

 

1.     Valg af dirigent

-       Morten Thaarup er valgt.

2.     Formandens beretning

-       Hanne Mikkelsen fremlagde årsberetning fra 2019-2020, her opsummeret.

-       Foreningen havde i 2019 230 deltagere fordelt på 13 hold.

-       Hold, der i det forgangne år måtte lukke grundet manglende deltagerantal/instruktører: Volley, børne rytme/acro, Fit & Fun, Pilates. Desuden sås en generel nedgang i antal gymnaster på børnehold og floorball.

-       LSG&I fulgte i foråret 2020 Kongsbjergskolens udmelding om nedlukning og aflyste samtidigt for træninger samt gymnastikopvisningen. Der havde inden nedlukning været holdt en lille intern opvisning mellem holdene. Der vurderedes ikke at være større økonomiske tab i foreningen frem til nu grundet Corona.

-       Holdsport: Der var i sæsonen en del udfordringer med at få alle til at tilmelde sig holdet og betale.

-       Sæson 2019-2020 blev startet med et fælles instruktørkursus for alle børneholdsinstruktører. Formålet var inspiration til baner og øvelser på børnehold i vores egen gymnastiksal. Der kom en underviser fra DGI, som desværre ikke ramte plet mhp. målgruppe. Samtidig med kurset blev ryddet op i redskabsrummet.

-       Kolding kommune lavede i 2019 budgetreduktion, således at foreninger ikke længere kan få kursustilskud.

-       Der blev afholdt juleafslutning for alle hold, hvor børnene fik en slikpose af foreningen.

-       Floorball afholte Kids Liga stævne med succes.

-       Der er modtaget sponsorat fra OK på 5034kr. for 6mdr.

-       LSG&I har solgt foreningens Team-track til foreningen Halfredag for 2500kr.

3.     Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

-       Årsregnskab 2019 forelagt af formand Hanne Mikkelsen.

-       Regnskabet er endnu ikke godkendt af revisor, hvorfor det ikke kan godkendes ved generalforsamlingen.

-       Når der foreligger et revisorgodkendt referat, da må den aftrædende bestyrelse underskrive dette.

-       Susan gør opmærksom på, at der endnu ikke er udbetalt vederlag til trænere fra sidste sæson.

4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

-       På valg er:

-       Hanne Mikkelsen (modtager ikke genvalg)

-       Vivian Lundin Nielsen (modtager ikke genvalg)

-       På valg er: Lisa Thaarup

-       Valg af bestyrelsessuppleanter:

-       På valg er: Mette Bolvig Petersen

-       Til den nye bestyrelse 2020-2022 vælges:

-       Mette Bolvig Petersen

-       Winnie Christensen

-       Marthe Straarup Thagaard

-       Suppleanter 2020-2022:

-       Lisa Thaarup

-       Ingelise Haahr

-       Valg af revisor

-       På valg er Lucia Thomsen: Genvalgt

-       Valg af revisorsuppleant

-       På valg er Kirsten Daugård Nielsen: Genvalgt

5.     Indkomne forslag: Ingen

6.     Sæson 2020 / 2021:

-       Det bliver en udfordring ifht. retningslinjer for Corona. Udgangspunktet må være, at vi kan opstarte en sæson. Den nye bestyrelse må være opmærksom på retningslinjer for rengøring mv.

-       Trænere/hold til kommende sæson:

-       Forældre/Barn: Mangler.

-       Lopper, 3-4år: Susan (eventuel ekstra voksen: Tina). Mangler flere hjælpere.

-       Træningstid: Onsdag 16.30-17.15, gymnastiksal. Maks 20 børn.

-       Krudtugler, 5-6år: Susan, Majbritt hjælper. Mangler hjælper.

-       Træningstid: Onsdag 17.30-18.15, gymnastiksal. Maks 20 børn.

-       Spring: Mangler. Maks 20 børn.

-       Floorball: Alle hold kører igen næste sæson, der er styr på trænere.

-       0-2.kl. + 3-6.kl: Tirsdag kl. 16.30, hal. Maks 25 børn / hold?

-       Yoga: Ingelise.

-       Træningstid: Onsdag 19-20.15. Loft 20-25 pers.

-       Kontingentet kan øges til dette.

-       Boksning: Finn

-       Spinning?

-       Afgående formand Hanne vil gerne overlevere til den nye bestyrelse. Der skal aftales et møde, hvor årshjul, nøgler, mapper med info mv. overleveres.

7.     Eventuelt:

-       Fanerne ligger fortsat hos Vivian.