Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LUNDERSKOV & OMEGNS SKYTTE- GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

 

§ 1

Navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er Lunderskov & Omegns skytte,- gymnastik og idrætsforening. I daglig tale LSG&I  -  Og bruger initialerne LSG&I.

Stk. 2

Foreningen blev oprettet d. 16. Juni 1891 med hjemsted i Lunderskov Kommune.  Fra d. 1.Januar 2007 ( kommunalreformen )  blev Lunderskov kommune fusioneret med Kolding Kommune under sidstnævntes navn.

 

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er ved gymnastik, idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer

Stk. 1

Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland ( Danske Gymnastik & Idrætsforeninger ).

 

§ 4

Medlemskreds

Stk. 1

Som medlem kan optages alle personer, der vedkender sig foreningens vedtægter.

 

§ 5

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst  2 ugers varsel ved  bekendtgørelse i dagspressen.

Stk.3

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt , være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer  over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Forelæggelse  og godkendelse af årsregnskab ved kasseren.

4.    Indkomne forslag.

5.    Valg af:

Ø  Bestyrelsesmedlemmer

Ø  Bestyrelsessuppleant(er)

Ø  Revisor

Ø  Revisorsuppleant(er)

6.    Eventuelt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk.7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves, til ændring af og tilføjelser til vedtægterne, at ⅔  af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller  

ind kaldes med angivelse af dagsorden,  inden en måned, når mindst  ¼  stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret krav herom.

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 5 medlemmer ( er der flere, skal der dog altid være et ulige antal, formanden medregnet).

Medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ( genvalg kan finde sted ).

Stk. 2

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger selv formand, evt. næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4.

Bestyrelsen er  beslutningsdygtig når formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Stk. 5.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger / beslutninger.

Stk. 7

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

 

 

 

 

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Regnskabsåret  er  fra  1. januar -31.December.

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres for bestyrelsen senest  8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelses medlemmer.

 

§ 9

 Hæftelse

Stk. 1

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue iflg. status. Stk.2

Medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ( ud over kontingentet ) og har derfor heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

 

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst  ⅔  af de afgivne,  gyldige stemmer er for forslaget.

 

§ 11

Opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening, kan kun ske med  ⅔  flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Eventuelt overskud/formue/materialer går ved opløsning af foreningen, efter bestyrelsens vurdering,  til nært beslægtede idrætslig aktiviteter.